Verkoopsvoorwaarden
Sjolaa

Waar liefde en passie voor

chocolade elkaar ontmoeten

◦Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "Sjolaa" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.sjolaa.be

"Sjolaa" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.sjolaa.be te wijzigen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

◦Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Sjolaa" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.

De bestelling is slechts definitief wanneer de betaling is geregistreerd op onze rekening.

◦IBAN BE83 9730 8484 4015 / BIC ARSPBE22

◦Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken is in onderling overleg tussen “Sjolaa” en de klant.

◦Bij het niet tijdig annuleren van een workshop (min. 2 weken op voorhand: telefonisch of per mail) wordt het voorschot ingehouden en dient dit om de gemaakte onkosten te dekken.

◦Geschenkbonnen kunnen uitzonderlijk met een maand worden verlengd mits opleg van 22,50€/bon.

◦In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief/mail 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 18% van de openstaande bedragen met een minimum van 75,00€ en een maximum van 1900,00€.

◦Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.

Indien "Sjolaa" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

"Sjolaa" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

◦Bij annulering door de klant van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst of bij ontbinding van de overeenkomst zal een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd zijn.

◦Alle producten die door "Sjolaa" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. "Sjolaa" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. "Sjolaa" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. "Sjolaa" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

◦De goederen worden afgehaald op het adres van Sjolaa: Geerdegemvaart 137, 2800 Mechelen

◦Gezien de aard van de producten is het niet mogelijk te verzaken aan de aankoop na opening van de verpakking.

◦Klachten of betwistingen dienen binnen de 2 dagen na afhaling gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.

◦“Sjolaa” blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

GDPR clausule

Uw persoonsgegevens worden door Sjolaa, Geerdegemvaart 137, 2800 Mechelen verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@bedrijf.be]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan je aanvragen via mail info@sjolaa.be

 

 

 

Sjolaa

 

Geerdegemvaart 137

2800 Mechelen

 

T. 015/34.74.04

BTW BE 0521 820 309

 

Website & E-mail

 

W: www.sjolaa.be

M: info@sjolaa.be

 

Verkoopsvoorwaarden

Openingsuren:

 

woensdag-donderdag-vrijdag

10u-18u30

zaterdag

10u-18u