Verkoopsvoorwaarden

Aankopen bij Sjolaa (winkel, mail of online)


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en "Sjolaa" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

2. "Sjolaa" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.sjolaa.be te wijzigen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

3. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.

4. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Sjolaa" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.

De bestelling is slechts definitief wanneer de betaling is geregistreerd op onze rekening.

Bank Van Breda BE52 6451 0356 4309

5. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken is in onderling overleg tussen “Sjolaa” en de klant.

6. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief/mail 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 18% van de openstaande bedragen met een minimum van 75,00 €.

7. Indien "Sjolaa" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

8. "Sjolaa" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

9. Bij annulering door de klant van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst of bij ontbinding van de overeenkomst zal een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd zijn.

10. Alle producten die door "Sjolaa" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. "Sjolaa" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. "Sjolaa" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. "Sjolaa" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

11. Gezien de aard van de producten is het niet mogelijk te verzaken aan de aankoop na opening van de verpakking.

12. Klachten of betwistingen dienen binnen de 2 dagen na afhaling gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. Klachten betreffende chocoladeartikelen of ander voedingswaren zijn steeds onontvankelijk indien de koper de goederen na levering niet correct behandelde d.w.z. stockagetemperatuur tussen 12°C en 18°C, relatieve vochtigheid max 55% en geen opslag in de nabijheid van sterk ruikende producten en/of sterke geurontwikkeling.

13. Sjolaa” blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.


Annulatievoorwaarden workshop/masterclass (zie ook FAQ op website Sjolaa bij workshops)

1. Annuleren kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van de workshop per mail of via de telefoon. We zoeken samen naar een andere datum. Wij betalen geen workshops terug.
2. Annuleer je minder dan 2 weken voor de start van de workshop, dan betaal je sowieso 50% extra voor de nieuw geplande workshop, ook voor reservaties via een geschenkbon.

3. Annuleer je minder dan 24u voor aanvang van de workshop dan kan je de workshop nadien niet meer inhalen.

Bij de inschrijving ga je akkoord met deze voorwaarden.


Privacy policy en Cookies


Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Great Belgian Chocolate vertegenwoordigd door Sjolaa bv met maatschappelijke zetel te Geerdegemvaart 137 te Mechelen ingeschreven bij de KBO met nummer 0521820309 en met BTW-nummer BE0521820309 hierna: "Verantwoordelijke", "Wij".

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen
Sjolaa bvba leeft de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie'. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Sjolaa bvba. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt op het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2. 2. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden: Uw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website,...

3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@sjolaa.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

3.3. Doorgifte aan derden: De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@sjolaa.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

Artikel 4 - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Sjolaa bvba en U.

Artikel 5 - Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sjolaa bvba. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@sjolaa.be, per post naar Sjolaa bvba, Geerdegemvaart 137, 2800 Mechelen of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Sjolaa bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden
7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Artikel 9 - Cookies
9.1. Een 'cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Sjolaa bvba en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Taalcookie: de taal die u spreekt
Email cookie: username en dus email-adres
Livechat cookie: een cookie die gebruikt wordt bij de livechat

9.3. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

9.4. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Sjolaa bvba en uitsluitend gedurende Uw bezoek aan de Website.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@sjolaa.be, per post naar Sjolaa bvba, Geerdegemvaart 137, 2800 MEchelen, België of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.